دفتر خدمات حقوقی دکتر سید مسعود حسینی و همکارن

با مساعی وکلای مجرب خدمات حقوقی زیر را در ایران و تمام کشورهای دنیا ارایه می نماید:

۱) ثبت علامت تجاری

۲) ثبت اختراعات

۳) ثبت طرح های صنعتی

۴) ثبت نشانه های جغرافیایی